Det bästa valet av logier i Kroatien

Karlobag

MystiskKarlobag
Karlobagär mer än kustturistort. Även om dessnaturliga skönhetär verkligt exceptionell, detta är en stad somhar ettantalhistoriska platser, byggnader, kulturbyggnader men ävennaturparker. Naturen äri Karlobagoch dess omgivningar, gerdet bästa avsig själva. Denmedelhavsklimat, bergiga omgivningarochbördiga fält, germycket mer änpukokliggai solen.Dennamystiskastaden, är intressanti alla sinasegment. Touristsett, Karlobagär en storturistcentrum. Stadensomvarje sommar, besöka mångamänniskor. Detär en stadsom leverför turism!
Karlobagskall man upplevadet på bästamöjliga sätt, måste du besökadess sevärdhetersom har mycketstor historisk betydelse. Klostret StKarloBorromejo, hålleren bild avden sista måltiden, sommåladeskvinnor. Utöverdessa värdefullamålningar, hållerklostretvissa personligatillhörigheterde berömdakroatiskabefriare. Hansvärdefulla föremålhar bevaratsfrån turktidenfram till idag. Karlobagärettstortantal monumentsom talar omplatsenfrån tiden förturkarna. Resterna avden gamla staden, perfekt för att lära kännahistorien om staden. Om dutänker attdet inte finns någonposteller företeelsesomkommer att glädja dig, så många som sjukällordricksvattensomfinns ihemmen, kommer att lämnadig andfådd.
IKarlobagkandu njuta avmånga aktiviteter. De flesta aktiviteterär organiserade så attdu säkert kanuppleva sinstörsta äventyr. Tradition ochtraditionellt hantverkhärär mycket uppskattat. Och omdu vill smakatraditionellostav detta område, rekommenderar vi attdu bege dig tillostenanläggningenKrasno, som liggerungefären timme utanförKarlobag.
Jaktoch fiske äriKarlobagochomgivandevardagsaktivitet. Du kan fiskai havet elleriden närliggande flodenLika.Mer omKarlobagär full avfisk ochde mest kändabläckfiskensomskermedhjälp av erfarnafiskare. Utanderas hjälpoch kunskap, sällandu kan fånga! Mer omKarlobagär verkligenspektakulärt. Dykningoch njuta avundervattensvärlden, en historiai sig. VikenStinicaär ett perfekt resmålför denna verksamhet. Idenna vik, kan du sedensjunknaskepp frånandra världskriget.
Naturen äri denna del avden kroatiskaverkligen vacker. Vy överVelebitoch till havet, vilket ger en outtömligskatt avmöjligheter tillavkoppling och njutning. Om du ärskickligijaktärVelebitdestinationenför dig. Undersakkunnig vägledningkandu njuta avintressanta"jakthistorier".
För att övertygaallaskönheter iKarlobag, bör varanågra dagar, så det är bästatt besöka ochse självi skönhetochegenheterdenna intressantastad!

Karta över logierna Karlobag

Logi i Karlobag:

Lägenheter Villa Luna

Lägenheter Villa Luna

Čiovo - Okrug Gornji
öar

Från 39 €

Följ oss på

  • Croatia Rents

  • Telefon: 0041762705165

  • E-post: info@croatiarents.com